મારી કવિતા

ભાવ થી ભાવ મળે તો; ઉર્મિનો સાગર લહેરાય;
દિલથી આત્મા મળે તો બુદ્ધિનો સંગમ થાય.
વાત અને સાથ મળે તો લાંબી મંઝિલ પણ કપાય;
જ્ઞાન અને સત્સંગથી આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન થાય.
શબ્દથી શબ્દ મળે તો કઈંક ગઝલ બની જાય;
શબ્દથી શબ્દ મળે તો દિલોના સેતુ રચાય.
શબ્દ થી શબ્દ મળે તો સાગર પણ મીઠો બની જાય;
શબ્દનો સાગર અંદર છે અને બીજો બહાર બંને ભળી જાય.
ત્યારે “અર્પિતા” ગગન થી ધરાનું મિલન ક્ષિતિજે થઈ જાય;
શબ્દ અને મૌનનું મહત્વ હરેક ને જો સમજાય તો વ્યર્થ ના લખાય.
છંદસ કે અછંદસ બધુંય મટી જાય જો લેખનીને ભાવ મળી જાય;
એક પતંગિયા ને જેમ ઉડવાને “નીલું” આકાશ મળી જાય.

2 thoughts on “મારી કવિતા

  1. welcome ushaben.. and all the best wishes too..
    my book launching function is on 18th feb.at abad..do come and join the function..my heartily invitation to u..
    i will be in abad on 12th feb..

    keep on writing…

    • Thanks very much Nilu, for invitation at yr function of launching of yr books..I will try my level best to come personally but where in A’dabad let me inform. If any urgent & important task will not come I will definately come at yr function. Thanks again Take care of u both people..regards usha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s