રિક્તતા

રિક્તતા આપણા જીવનની વાસ્ત્વિકતા એટલે રિક્તતા, રિક્તતા વગર જીવન અસંભવ છે,
આપણી રિક્તતા આપણે જ પૂરવાની, આપણે જ આપણો પર્યાય અને પૂરાવો,
એનું સ્થાન નથી કોઈ બીજો લેવાનો; રિક્તતાને ભરવાનો કોઈ સવાલ જ નથી,
જો રિક્તતા નહોત તો બલૂન ના આકાશે ઊડે,
એની અંદર પણ રિકતતા અને બહાર પણ એજ છે,
આકાશ અને અવકાશ એ પણ છે રિક્તતા,
વાંસળીમાં જો ના હોત રિક્તતા, તો વાંસળી ક્યાંથી મધુર સૂરને રેલાવે?
રિક્તતા જો ના હોત ઢોલમાં, તો ઢોલ ક્યાંથી ઢબૂકે?
ઝાંઝરમાં જો ન હોત રિક્તતા તો તે ક્યાંથી રણકે?
બ્રહ્માંડમાં જો ના હોત રિક્તતા તો તારા ક્યાંથી સાંપડે?
અને પૃથ્વી, ચંદ્ર,તેજ,વાયુ ક્યાંથી સમાવે?
પૃથ્વી પર જો ના હોત રિકતતા તો નદી નાળાં ક્યાંથી વહે?
પર્વત, સાગર, ગહેરી ખાઈઓ ક્યાંથી મળે?
આ વન-ઉપવન ની જો ના હોત રિક્તતા ,
તો અરણ્યરુદન કે મીઠો ક્યાંથી કુંજારવ પંખી ક્યાંથી કરે?
વૃક્ષમાં જો ના હોત રિક્તતા,તો પંખી માળો ક્યાંથી બનાવે?
જો પૃથ્વી પર ના હોત રિક્તતા,
તો આ માનવી કોક્રિંટના જંગલો ક્યાંથી બનાવે?
અને આ હિમાલયના ઉત્તુંગ શિખરોનો નજારો ક્યાંથી મળે?
જો પૃથ્વીના પેટાળમાં ન હોત રિક્તતા ,
જ્વાળામુખી ક્યાંથી ફાટે અને સુનામી ક્યાંથી આવે?
આ સર્વ છે બધું રિક્તતાના પ્રતાપે,
જીવનખેલ સમાપ્ત થાયે બસ એકી ફૂંકે,
એ પણ રિક્તતા જને?

Advertisements

3 thoughts on “રિક્તતા

  1. સુન્દર રચના…રિક્ત થઇ ને તું સભર થા.. ત્યજીને તું પામ…
    આવી સભર રિકતતાને સલામ..

    • આપની મુલાકાત મારા માટે અમૂલ્ય નઝરાણું અને આપની કોમેંટ એક પ્રેરણા…નિલુજી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s