વર્તુળ

બે ધ્રુવોનું મિલન, એટલે પરિઘ;
જે વર્તુળ બનાવે જીવનનું,
એની અંદરનો વિસ્તાર બનાવે,
ક્ષેત્રફળ જીવનના સબંધોનું,

ઉષા અને સંધ્યા ભેગા મળે જ્યાં,
રચાય છે વર્તુળ દિવસનું,
નિશા અને ઉષા ભેગા મળે ત્યાં,
રચાય છે વર્તુળ રાત્રિનું,

શૈશવ અને ઘડપણનો સંગમ,

થાય જ્યાં ત્યાં રચાય વર્તુળ જીવનનું,
પણ મને ગમે છે બધાંજ વર્તુળ,
નાનામોટા સહુ ઋણાનુબંધ,
લઈ અવે સૌને ક્યાંક પાસ ક્યાંક દૂર,

જન્મમરણના ફેરા પણ રચે વર્તુળ,
થાય ત્યાં જ્યાં સુભગમિલન,
જેમ સાગર અને નદીનું,
તેમ આત્મા અને પરમાત્માનું

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s