વિદાય

એજ રેલગાડી અને એજ રફ્તાર..
પણ અવિસ્મરણી યાદોનું લઈને..
નિહાળું દ્રશ્ય બારીની બહાર..
નિહાળવી હતી એક અજાણી ભોમકાને..
માણવી હતી એક આત્મીય સખીની સ્નેહની પળોને..
મળી ગઈ મને એ અમૂલ્ય તાંદુલની પોટલીના બદ્લે..
શું કહું અને શું ન કહું સલામ છે મારી તારી દોસ્તીને,
સદા બની રહીશે સદાબહાર બનીને મનના ઉપવનમાં,
ઉમેરાયું એક નવું પ્રકરણ યાદોનું મારી જીંદગીની કિતાબમાં,
કદાચ એ પણ હશે તારી ય જીંદગીના પુસ્તકમાં ..
કોણ કહેછે કે..ઈતિહાસ દોહરાતો નથી..
કેમ ના બને કૃષ્ણ-સુદામા જેવી દોસ્તી?
બે સખીઓની દોસ્તીમાંય..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s