સખીને લઘુ રચના

લેખનકલા અને ચિત્રકલા મળે તો કોઈ ગીત કે ચિત્ર બની જાય;
સંગીતકલા અને નૃત્ય કલા મળે તો કઈંક મહેફિલ બની જાય;
ગાયનકલા અને વાદનકલા મળે તો કઈંક રાગો અને રાગીણિઓ બની જાય;
પણ જો આબધી કલા ભેગી મળે તો સખી , સુંદર મંડળ બની જાય . .
પ્રભુ મારો પ્રેરક છે અને એક તુ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s