પગલાં

ત્રણ પગલાં માંડે હરિ,
પહેલું તે નભને આંબે,

બીજું પગલું ધરાને ખૂંદે,
ત્રીજું તે પાતાળે પાડે..

ત્રણ પગલામાં જીવન રમે,
પહેલું તે પારણિયે પોઢે,
બીજું તે યુવાનીના ખેલે,
ત્રીજું અસ્તાચળે જઈ ડૂબે.

ત્રણ પગલાં તે સૂરજદેવના,
પહેલું તે નિત્ય સવાર પાડે,
બીજું પડે ત્યાં ધોમધખે,
ત્રીજું રાતાકસુંબલ આકાશે.

ચાર પગલાં ઋતુરાજના,
પહેલુ પડે ત્યાં સૌને ધ્રુજાવે,
બીજું પડે ત્યાં વસંત નિહાળે,
ત્રીજું પડે ત્યાં મોરલા ગહેકે,
ચોથું પડે ત્યાં પાનખરે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s