એક આશા

કેટલાંય વર્ષોના વ્હાણા વહી ગયા,
જાણે સાપ ગયાને લીસોટા રહી ગયા,
ભારતમાની બેડીઓ કાપવા,
કાજે કેટલા વીરોના ખૂન વહ્યા.
સ્વતંત્ર બન્યુંને ગણતંત્રના દિવસો આવ્યા.
બકરી કાઢી તો ઊંટો પેઠાં,
હતા તેમના તેમ રહ્યા..
આ દિવસો ગણતંત્રના ક્યાં ગયા?
શું ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ,
શહીદ ભગતસિંહ, વીર સાવરકર કંઈ
નામી અનામીઓના બલિદાનો સૌ એળે ગયા? આંતકવાદના ભોરીંગો સૌ બેઠા થઈ ગયા?
સરહદોન સળગી રહ્યા છે સીમાડાઓ,
એક દિવસ તો જરૂર ઊગશે સુખનો,
સૂરજ એમ વાટ જોતા સૌ,
મનાવીએ પર્વો સૌ આઝાદી ને ગણતંત્રના,
હજારો નિરાશાઓ માંય છૂપાયેલ એક અમર આશા.
સ્વરચના..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s