ફેસબુક એક એવી બુક છે…..

ફેસબુક એ એક એવી છે બુક, કે જ્યાં ફેસનું વાંચન થાય છે. ..એને શબ્દો વડે શણગારાય છે,જેનું લેખન, પ્રકાશન કે એડીંટીંગ ની સાથે ચેટીંગ કરી શકાય છે…પછી એકવીસમી સદીના સમાચાર હોય કે પછી કોઈ મનના ઉત્તમ વિચાર હોય…સૌ સહભાગી બને એને એડીટ કરવા..ચાહે પછી એ લેખક હોય કે પછી વિવેચક સૌને સમાન તક પૂરી પાડી છે,,,નાના મોટા સૌ આવ્યા હોય જેમેકે કોઈ મેળે.ફેસબુક અને મનપાંચમને મેળે લેતાં દેતાં કંઈ ને કઈ ,,શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદનો કે બ્રેકીંગ ન્યુઝ ની તમતમતી ખીચડી મળે, ઉત્તમ વિચારોનો ઉત્સ્વ ઉજવાય..આમ ફેસબુક ઉત્તમ વિચારોની સંગ્રહ બને… તો કેવું સુંદર? એક કુંભમેળાનું દ્રશ્ય લાગે..આપણી આ ફેસબુક…અરે! પણ ચેતજો ઓ ભોળા માનવી ઓ..અહીં ભાવના વડે ક્યારે ચીટીંગનો અક્સ્માત પણ ક્યાંક ના નડે!!!!!

Advertisements

One thought on “ફેસબુક એક એવી બુક છે…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s