એક પ્રતિભાવ..મનની તાકાત-અલ્પલીમડીવાળા

સુજ્ઞ ભાઈ, ઉપરોક્ત આપનો લેખ વાંચવો ગમ્યો અને સાથે સાથે મને પણ આ અંગે જે અનુભવેલું છે તે શેર કરવાનું મનથાય છે. તો આપણે જ્યારે મનની તાકાત એવું બોલીએ છીએ ત્યારે એ શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી અને ..બોલાયો કોનાદ્વારા એના ઉપર જરા વિશેષ વિચારી એ તો પ્રત્યુત્તર ખુદબખુદ જ મળે જાય છે..કે બોલનારનું મન અવિભાજ્ય અંગ છે યા તાકાત છે..જેને આત્મવિશ્વાસ કહીએ છીએ તે આત્માની શક્તિ છે તેને કહીએ છીએ..તે તાકાત એક વિશિષ્ટ શક્તિ જેને આત્માના નામ થી ઓળખાય છે..મન પહેલાંવિચારે છે, પછી બુદ્ધિ નિર્ણય કરે છે અને પછી જ શરીરને કર્મ કરવાનો ઓર્ડર આપે છે જે મુજ શરીર દોરવાઈને કર્મ કરતું હોય છે..આ મનની શક્તિ એ આત્માની શક્તિસાથે વણાયેલી હોય છે અભૌતિક શક્તિ અથવા બીજા શબ્દોમાં જેને આપણે દિવ્ય ચેતના આધ્યાત્મિક પરિભાષામાં અથવા આત્માના નામથી પોકારીએ છીએ..તેછે..મનની તાકત અભૌતિક એટલામાટે કે તે શરીરનું અંગ નથી છતાંય તે શરીરને ચલાવે છે અને પોતે સ્વયંસંચાલિત છે તેવી આત્માનું અભિન્ન અંગ છે. જે સર્વ કાર્યો શરી થકી સંપન કરે છે. જ્યારી આપણે બોલીએ છીએ કે આ મારું શરીર છે. ત્યારે ભૂલેચૂકે ય એવું નથી કહેતા કે “હું શરીર છું.” એના પરથી જ સિદ્ધ થાય છે કે હું કહેનાર અલગ છે અને મારું કહેનાર અલગ છે. “હું” કહેનાર માલિક છે અને “મારું” એ કહીએ છીએ ત્યારે તે પોતે માલિકી હક્ક જતાવે છે..અર્થાત બંન્નેવ અલગ જ છે. બાકી આ એક પહેલી ઉક્લી જાય તેને માટે સર્વ પ્રશ્નો ઉકેલવા આસાન થઈ જાય..નરસિંહરાવ ભોળાનાતહ દિવેટિયા એ સરસ કહ્યું છે પ્રાર્થનારૂપે કે..”તું તારા દિલનો દિવો થાને ઓરે ઓરે ઓ ભાયા..કોડિયું તારું કાચી માટીનું પ્રગટશે રંગ માયા…તું તારા દિલનો દિવો થાને..”ઉષા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s