મોરપીંછ ક્યાંથી આવ્યું?

મોરપીંછ ક્યાંથી આવ્યું કાનાના મુગટમાં?..
મોરપીંછ ક્યાંથી આવ્યું કાનાના મુગટમાં?
કાનો તો વાંસળી વગાડે અને ગાયો ચરાવે,
ત્યાં મોરપીંછ ક્યાંથી આવ્યું કાનાના મુગટમાં?
વૃંદાવનમાં રાધા સંગ રાસ રચાવે,
ગોપીઓને થૈ થૈ નાચ નચાવે,
ત્યારે મોરપીંછ ક્યાંથી આવ્યું કનના મુગટમાં?
વાંસળી વગાડે અને ક્દંબની ડાળીઓ ઝૂલે;
ત્યાં મોરપીંછે ક્યાંથી આવ્યું કાનાના મુગટમાં?
રાધાના કાળજડાને કોરે,
એવા એ સૂરને રેલાવે;
ત્યાં મોરપીંછ ક્યાંથી આવ્યું કાનાના મુગટમાં?
મીંરાની પ્રીતનું છે શું પ્રતિક આ મોરપીંછ?
એક્લું અટુલું કેવું સુંદર સોહાયે કાનાના મુગટમાં!
નીચે પડેલું એ તો કાનોના શિર ધરે ;
મોરનાં રૂડાં પીંછાંને તો કદી કાનોના તોડે;
તો મોરપીંછ ક્યાંથી આવ્યું કાનાના મુગટમાં?
….ઉષા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s