એક અનોખો પ્રિયતમ પ્રભુને પત્ર

જુલાઈ,૨૦૧૦ સવાર ૪:૦૦ કલાક

મેરે બાબા, પ્યારે બાબા મીઠે બાબા,

જીંદગી કે સફરમેં ગુજર જાતે હૈં જો મકામ વો ફિર નહીં આતે વો ફિર નહીં આતે તુજસે નારાઝ નહીં એ જીંદગી, હેરાન હું મૈ પરેશાન હું મૈં. જીંદગી તો બેવફા હૈ, એકદિન ઠુકરાયેગી, મૌત મહેબૂબા હૈ તેરી સાથ લેકર જાયેગી. જીંદગી હર કદમ એક નઈ જંગ હૈ, જીત જાયેંગે હમ તુ અગર સંગ હૈ. જીંદગી કૈસી હૈ પહેલી?? હાયે! કભી યે હસાયે કભી યે રુલાયે.

એક દિન મૌત આની હૈ સબકો આજ નહીં તો કલ. ક્યા માર સકેગી મૌત ઉસે ઔરોં કે લીયે જો જીતા હૈ, મિલતા હૈ જહાં કા પ્યાર ઉસે ઔરોં કે લીયે જો જીતા હૈ, જીસને વિષ પીયા બના શંકર જીસને વિષ પીયા બની મીંરા, જીનકો બનના હૈ જગમેં અમર વો લોગ તો મરતે હી આયે..
હે! પરમપિતા પરમાત્મા!, હે દીનાનાથ!, હે અંતરયામી! બાબા, જીવન નાવ બડી મઝધારમેં ફંસી , કોઈ તો રાસ્તા બતાવો, ખડી દોરાહે પર, યે સોચૂં ગભરાકર જાઉં કહાં મૈં જાઉં કહાં મૈં? કોઈ તો રાસ્તા હોગા મેરે લીયે, ભલ મૈં ઈસ દુનિયાકે લીયે બહુત હી ભોલી સાબીત હુઈ હૂં મગર આપ જાનતે હૈ કિ મેરે લીયે ક્યા કરના સહી હૈ ઔર ક્યા નહીં કરના ગલત યા નુકશાનકારક, પર મૈ સમજ નહીં પાતી. તૂ તો બાબા જાનીજાનનહાર હૈ..હરેક્કે સંકલ્પોંકે સંકલ્પ ભી પઢ લેતે હો તો ક્યા યે ખત નહીં પઢ સકતે હો? તૂભી તો હૈ ભોલાભાલા ઈસી લીયે ભોલાનાથ તૂઝે કહતેં હૈ. કોઈતો ઈશારા દો મેરે બાબા.

તુમ્હારી જૈસી હું વૈસી તેરી ….

One thought on “એક અનોખો પ્રિયતમ પ્રભુને પત્ર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s