સુપ્રભાતમ્


હરકોઈ યહાં આતા હૈ..આકે ચલા જાતા હૈ; કોઈના યહાં ઠહરા હૈ ના ઠહર પાતા હૈ..
ઈશ્વરકે બંદે કરલે ઈશ્વરકી આરાધના…પુણ્યકી પુંજી ભરલે બાદમેં ના પછતાના..
વક્તકો કિસ તરહા બરબાદ કિયા..લગાલે હિસાબ અબ તૂ કિતના આબાદ કિયા?
ઐસા ગુરૂર હૈ..મૈં મૈં ક્યૂં કરતા હૈ..અંતર મૈં ઝાંકલે તૂ ક્યાક્યા ભરતા હૈ?
જો કિયા વો ભરના પડતા હૈ..તૂ ક્યૂં રોતા હૈ? ઈશ્વરકો સાથી બનાલે વક્ત ચલા જાતા હૈ..
દુનિયા કો પાને જાને કિતને સિકંદર આયે ઔર આકે ચલે ગયે..
ક્યાસે ક્યા વો બન ગયે આખિર ખાલી હાથ જાના પડા..
તન્હા આયે થે ઔર તન્હા સા મંજર ભીડભરે જગમેં..
તુજકો સંભલના હૈ પગપગ હર ડગર, ઈશ્વરકો જીવનસાથી બનાલે વક્ત ચલા જાતા હૈ..
હરકોઈ આતા હૈ..આકે ચલા જાતા..
દિનરાત ગુજર જાતે હૈ ખાલી યૂંહી આબાદ કરલે; સફલ જનમ હો જાયેગા;
પલપલ વ્યર્થકો સમર્થ કરલે બાદમેં પછતાના પડે ના..ૐ શાંતિ:..શાંતિ:…શંતિ:.ૐ નમ: શિવાય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s