જીન્દઞી એક કેટ બાવન પત્તાની :-


જીન્દઞી નું દરેક વર્ષ=1પત્તુ લઈએ,
તો આપણે એક વાર આખે આખી કેટ,
એકવાર ચીપાઈ જાય પછી શું?
નવેસરથી શરૂઆત કરવાની?
પણ હા જોજો ફરી એકવાર ચીપવામાં
ભૂલ ના થાય, હવે તો આપણી સામે
એક ઉસ્તાદ ખેલાડી ઉપરવાળો બેઠો છે
ક્યારે રમત પૂરી થઈ જાય ના કહેવાય,
એ પણ ખબર નથી કે ઊંઘતા હતા કે
સપનું જોતાં..કે પછી જાઞતા કે પછી…
શક્યતાઓ રહેલી છે અનેક..માટે
હે આત્મન, કરના હૈ જો ભી કરલે..
કલ કરે સો આજ ઔર આજ કરે સો અબ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s